Browsing Tag

Giáo dục đặc biệt

IEP là gì?

Tìm hiểu các thành phần của một Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP). Bạn yêu cầu con bạn được đánh giá thông qua các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Bây giờ là lúc mở cuộc họp IEP, nhưng bạn không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Có gì trong IEP?…