Đánh giá quá trình học tập

Cuốn sách này là một phần của dự án Hệ thống đánh giá cho tương lai (ASF), nó giúp các giáo viên có thêm thông tin về mục đích, các hình thức và cách sử dụng kết quả đánh giá trong việc cải thiện kết quả học tập của học sinh cũng như điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy. Cuốn sách cũng đưa ra những thực tiễn việc kiểm tra đánh giá ở Anh với những ví dụ thực tiễn để giáo viên có thể tham khảo.

0 2.624
Nội dungTrang
Giới thiệu1
Phần 1: Nền tảng của đánh giá trong dạy học1
Chương 1: Ý nghĩa, quá trình, đặc trưng của việc đánh giá11
Giới thiệu11
Mục đích, ý nghĩa12
Các yếu tố của hệ thống đánh giá14
Đặc điểm của việc đánh giá21
Chương 2: Đánh giá và chương trình giảng dạy25
Giới thiệu25
Chúng ta có thể đánh giá điều gì?27
Những mục tiêu nào có thể được đánh giá?32
Điều gì có khả năng33
Chuyển hóa vào bài kiểm tra35
Chương 3: Quan điểm của người sử dụng việc đánh giá39
Giới thiệu39
Quan điểm của người sử dụng40
Bình luận về quan điểm của người sử dụng46
Chương 4: Hệ thống phương pháp đo lường, đánh giá49
Giới thiệu49
Đánh giá  quá trình50
Đánh giá tổng kết trong trường học53
Đánh giá tổng kết và việc sử dụng bên ngoài trường học57
Thực hành đánh giá và phân loại học sinh62
Phần 2: Sử dụng nhận xét, đánh giá của giáo viên để đánh giá kết quả học tập của học sinh65
Chương 5: Sử dụng nhận xét, đánh giá của giá giáo viên67
Giới thiệu67
Độ tin cậy trong các đánh giá tổng kết của giáo viên68
Các phương pháp đánh giá của giáo viên70
Nâng cao hiệu quả đánh giá của giáo viên76
Chương 6: Đánh giá tổng kết của giáo viên: thực tiễn giáo dục của Anh81
Giới thiệu82
Các giai đoạn trong hệ thống giáo dục Anh82
Đặc trưng của việc đánh giá trong các cấp học84
Đánh giá cuối cấp trong hệ thống giáo dục Anh97
Chương dạy dạy nghề trong hệ thống giáo duc Anh90
Việc đánh giá trong chương dạy dạy nghề trong hệ thống giáo duc Anh93
Bình luận96
Chương 7: Thực tiễn đánh giá tổng kết của giáo viên: ví dụ ở các quốc gia khác99
Giới thiệu99
Scotland, Wales và Bắc Ireland100
Ví dụ từ Úc106
Ví dụ từ Mỹ: hệ thống đánh giá BEAR110
Các chủ đề phổ biến112
Phần 3: Sự thay đổi chính sách và thực tiễn việc đánh giá115
Chương 8: Đánh giá của giáo viên và quá trình học tập117
Giới thiệu118
Đánh giá quá trình118
Đánh giá tổng kết121
Sử dụng bằng chứng cho mục đích đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết123
Ví dụ về việc sử dụng bằng chứng trong đánh giá và phản hồi kết quả học tập127
Kết luận130
Chương 9: Đánh giá tổng kết trong hệ thống giáo dục133
Giới thiệu133
Tác dụng và hạn chế của việc đánh giá: hệ thống kiểm soát và theo dõi quá trình đánh giá134
Tác động của những thay đổi141
Ứng dụng146
Tham khảo149
Tác giả159
Chỉ mục163

 

Tải tài liệu TẠI ĐÂY

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.